ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 10,009,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 10,009,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 1,792,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,834,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1 ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 7
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ร้านสหกรณ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สำนักงานฝ่ายงบประมาณ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนปกครอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนชาววัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จุดบริการน้ำดื่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ฐานเสาธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พระพุทธเพิ่มพูนปัญญาบารมี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนมณีรัตนา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : xxx
งบประมาณ : xxx
เพิ่มเติม..