ข้อมูลบุคลากร
คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ตารางแสดงรายชื่อครู/ที่อยู่/เบอร์โทร รายละเอียดบุคลากร 1/2559


Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.5 KB
นายอาทิตย์ ทองดี

คลิกลิงค์รายละเอียดผู้บริหาร http://wangperm.com/person-detail_12452

นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา

คลิกลิงค์รายละเอียดผู้บริหาร http://wangperm.com/person-detail_12453

นายสมบัติ หนันทุม

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13706

นายมานิตย์ เกิ่งไพบูลย์

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13703

นายประภาพ แพ่งศรีสาร

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13842

นางสมปอง จักรโนวัน

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13833

นางกุสุมา โพธิ์บุญมา

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13851

นางสาวกฤษญาวีย์ ภูหลวง

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_19675

นางสาวเกษรา แรกชื่น

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13838

นางอรพรรณ วรรณเวช

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13829

นางรัตติกูล คำยัง

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13827

นางวาสนา อรัญมาลา

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13843

นางอุบลรัตน์ อิทรบัวบุญ

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13844

นางสุนา กองหาโคตร

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13826

นางสมาพร ศิริวงศ์

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13705

นางเสาวนีย์ วอศิริ

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13704

นางออมทรัพย์ ใจชื่น

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13831

นายชูชาติ แสนใส

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13850

นางมะลิ ทวยภา

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13830


นายวัชระ ลอยชัยภูมิ

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13709

นายสมบูรณ์ อรัญมาลา

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13702


นายอนุพงษ์ คำยัง

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13822

นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13822

นางสาวประภาวดี ลิอินทร์

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13808

นางนิลุบล ธรรมะจันโท

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13708

นางอนงค์ สิงห์ทุย

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13847

นายพันธ ภูวิชิตร

คลิกลิงค์รายละเอียดครู  http://wangperm.com/person-detail_13841

นายชนะ ตำตาด

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13707

นางศิริพร หาพันธ์

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13845

นางไพรวรรณ บุราญศรี

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13807

นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13836

นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13846

นายเอกรัฐ โกศล

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://www.wangperm.com/person-detail_13849

นางสาวสายหยุด ผุยนวล

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13710

นายโสรส เร่งมานะวงษ์

คลิกลิงค์รายละเอียดครู http://wangperm.com/person-detail_13848