ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
คลิกดาวน์โหลดไฟล์ผลการเรียนแต่ละระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบจะเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อได้รับการอนุมัติผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเวลาปลายภาคเรียน และสิ้นปีการศึกษา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.09 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3