ปีการศึกษา 2558
แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายชั้น ประจำปีการศึกษา 2558
พร้อมข้อมูลในรูปของตารางเอกเซล โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ส่วนล่างสุดของหน้านี้

chart p1/1
chart p1/2
chart p1/3
chart p2/1
chart p2/2
chart p2/3
chart p3/1
chart p3/2
chart p3/3
chart p4/1
chart p4/2
chart p5/1
chart p5/2
chart p6/1
chart p6/2
chart p6/3
chart m1/1
chart m1/2
chart m2
chart m3/1
chart m3/2
chart m3/3

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายชั้น ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดาว์โหลดไฟล์ตารางแสดงผลการเรียนแต่ละระดับชั้น

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.75 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.08 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.16 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.45 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.4 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.39 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.53 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.38 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.31 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.2 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.1 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.26 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.4 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.59 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.81 KB
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.87 KB
ระดับชั้นมัธยมศักษาปีที่ 1/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ดาวโหลดไฟล์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์รวม ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1-ป.6 (ไฟล์เอกเซล)

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 951.5 KB

ดาวโหลดไฟล์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์รวม ระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.1-ม.3 (ไฟล์เอกเซล)