ปีการศึกษา 2557

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แยกตามรายวิชา ชั้นประถมศึกษปีที่ 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

table p
chart p
table m
chart m