ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2474 โดยใช้ศาลาวัดสว่างโนนงามเปิดเป็นที่ทำการสอนโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลศรีสุข 2 (บ้านวังเพิ่ม)    

          พ.ศ.2475 โรงเรียนแห่งนี้ถูกยุบเนื่องจากประเทศตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

          พ.ศ.2476 ได้เปิดทำการสอนใหม่อีก โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ป.4

          พ.ศ.2501 ได้เปิดสอน ป.1ชั้น ม.3 จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่าโรงเรียนมัธยมสามัญบ้านวังเพิ่ม สังกัดกองการพิเศษ กรมสามัญศึกษา

          พ.ศ.2515  ได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1 ป.7

          พ.ศ.2522  ได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1 ป.6

          พ.ศ.2551  ได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น ม.1

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 713 KB