ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มเงินฝากออมทรัพย์โครงการโรงเรียนธนาคาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 191.59 KB 200
กลุ่มบริหารวิชาการ
ป.พ. กิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 81
ใบสมัครกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 56.06 KB 82
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 685
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับมัธยม 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 152
ตารางสอบปลายภาค (1/2557) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 98
กลุ่มบริหารบุคคล
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มฉบับเต็ม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74 KB 302
บัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ต.ค. 57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 331.5 KB 170
รายงานการประชุมพิจราณาเลื่อนขั้นเงินเดือน(ครั้งที่ 2 1 ต.ค. 57) Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 1500
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 157
บันทึกขออนุมัติงบประมาณ 98
กลุ่มบริหารทั่วไป
คำสั่งคณะทำงานจัดงานวันแม่แห่งชาติ 57 78