ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชิต ปราบไพรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. .2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก คำยัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543- ก.ย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญถม จันทร์หนองขาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญมา จิตเสงี่ยม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2513-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายประจัญ กุลรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2513
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย วิศัลย์พิทยากร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ศรีสด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายคำ แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2488-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายคง แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2483-2488
ชื่อ-นามสกุล : นายกวย บุญเกาะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2482-2483
ชื่อ-นามสกุล : นายผง ทองลุน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว หาญเวียง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2478-2478
ชื่อ-นามสกุล : นายคุย วงศ์ปัญญา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2474-2478