คณะผู้บริหาร

นายอภิชิต ปราบไพรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอาทิตย์ ทองดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวยุวเรศ โพธิปัสสา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ