กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสมบัติ หนันทุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชนะ ตำตาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนิลุบล ธรรมะจันโท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวัชระ ลอยชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสายหยุด ผุยนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางไพรวรรณ บุราญศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณัฐรดา ลิอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1