กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสมบัติ หนันทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสมบูรณ์ อรัญมาลา
ครู คศ.3

นายชนะ ตำตาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิลุบล ธรรมะจันโท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายวัชระ ลอยชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสายหยุด ผุยนวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางไพรวรรณ บุราญศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประภาวดี ลิอินทร์
ครู คศ.3

นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายอนุพงษ์ คำยัง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2