กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมานิตย์ เกิ่งไพบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุนา กองหาโคตร
ครู คศ.3

นางรัตติกูล คำยัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางออมทรัพย์ ใจชื่น
ครู คศ.3