กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางออมทรัพย์ ใจชื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางเสาวนีย์ วอศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายศิริพงษ์ สุภนัตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2