กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายประภาพ แพ่งศรีสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอรพรรณ วรรณเวช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางศิริพร หาพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอนงค์ สิงห์ทุย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชูชาติ แสนใส
ครูอัตราจ้าง

นายทรงเกียรติ แพ่งศรีสาร
ช่างปูน 3

นางสาวพิชญาภา ศรีเชียงสา
ครูธุรการ