ปฐมวัย

นางรัตติกูล คำยัง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1