กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรวรรณ บุราญศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐรดา ลิอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสมาพร ศิริวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2