กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสายหยุด ผุยนวล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพงษ์พีนธ์ ชัยสงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1