กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชนะ ตำตาด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี / ศึกษาแหล่งเรียนรู้ / ชุมนุม

นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ / กิจกรรมแนะแนว

นางสมาพร ศิริวงศ์
กิจกรรมยุวกาชาด