กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมบัติ หนันทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายศิริพงษ์ สุภนัตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอรพรรณ วรรณเวช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1