กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประภาพ แพ่งศรีสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0