กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางศิริพร หาพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชูชาติ แสนใส
ครูอัตราจ้างวิกฤต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2