กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางออมทรัพย์ ใจชื่น
ครู คศ.3