กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชนะ ตำตาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวนีย์ วอศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1