กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิลุบล ธรรมมะจันโท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวัชระ ลอยชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางอนงค์ สิงห์ทุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1