คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีวิลัยซ์ ทินบุตร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ ผาคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกองสี ผาคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสรณ์ ตาคำภา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีสามารถ ธงน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุพร แก้วสฤษดิ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนภาพร ชมบุหงา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูไพศาลสารธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสา โยธาญาติ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ์ ธนบุรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท หล้าคำภา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณวิสา สุวรรณขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางกานดา แช่มขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาพ แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : xx
อีเมล์ : xx
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชิต ปราบไพรี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 083-3619283
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุคนธ์ แพ่งศรีสาร
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไตรธรรม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์ เสตะปุตตะ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาฝ่ายสาธารณสุข
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐริกาญจน์ นามจันดี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ แสนใส
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาฝ่ายศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก คำยัง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาฝ่ายการบริหารการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญา โสมคำ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านการศึกษานอกโรงเรียน