คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาคภูมิ สีชมชื้น
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : xxx
อีเมล์ : xxx
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริญธร เพ็งวงษา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : xxx
อีเมล์ : xxx
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริญทร พิมพ์เนา
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : xxx
อีเมล์ : xxx
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล หลอดศรีสงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : xxx
อีเมล์ : xxx
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวรรณ ธรรมสัตย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : xxx
อีเมล์ : xxx
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธวัธ ดวงชัยสา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : xxx
อีเมล์ : xxx
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสาวิตรี สารเงิน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : xxx
อีเมล์ : xxx